بـــوی سبـــــــزینه های بهــــــشت
عهدوفاکن بنماسرخی عشق ازلی/عاشقم وازلب لعلت چوکشیدن نتوان

به نام خدا

تقدیم به آنانی که درزیرخاک ایستاده جان دادندتا ماهماره ایستاده بمانیم.

بی چشم داشت: ...

هم سفرشو پابه پا ،بی چشم داشت                تاته این ماجرا ،بی چشم داشت

صاحبِ خانه کریم ست وعزیز                       دست هایش بی ریا ،بی چشم داشت

چارچوب قلب من بی واسطه                    می شود چِفت شما، بی چشم داشت

بی زبانی، چشم درچشم توام                    خواستار یک دعا، ،بی چشم داشت

نوکری درآستانت سروری ست                 کیست؟بی چون وچرا،بی چشم داشت

رمز اکنون یکصدو هفتاد وپنج                آمده درشهرما ،بی چشم داشت

کوچه های شهرما زنگار بود                         بیمه کرد و شد جلا ،بی چشم داشت

کربلا شد شهرما پا شو بیا                           گرتوخواهی کربلا ،بی چشم داشت

ازچه می ترسی؟برو، دستی بده                 می شود زودآشنا ،بی چشم داشت

گر تو غرق باتلاق زندگــی                  زودتر با ما بیا ،بی چشم داشت

می توان بی ادّعا پرواز کرد                     دست بسته در هوا ،بی چشم داشت

دست بسته بعد سی سال آمدند                تا بگیرد دست ها ،بی چشم داشت

وه! چه زیبا یکّه تازی تا جنون                   بعد، لبخند خدا ،بی چشم داشت

ناتوانم گرچه در توصیف  تو                      تو بپا کردی مرا،بی چشم داشت

چون عزیزی با تو می گویم که من                 روی سر بگذار پا ،بی چشم داشت

گرچه آن ها بی سرند وبی زبان                   می زند ما را صدا ،بی چشم داشت

باز روی دست وسر چون خط شکن             پیشتازی جان فدا ،بی چشم داشت

دست بسته غنچه ها در زیر خاک                   ایستاده  با ولا ،بی چشم داشت

ماجـرا از ابتــدا تعریف شد                         پس بخوان تا انتها ،بی چشم داشت

                                              جواد عابدی(مرداد94)

 

 

[ ۱۳٩٤/٥/٢۱ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

تقدیم به همه ی منتظران منتظر.

به نام خدا

دلم می گفت: ...

 

هنوز ازگل، گلاب ناب می آید              به دشت دل،صدای آب می آید

اگربستـندآب مهربانی را               ولـی آواز پـای آب می آید

اگردنیاشود بازلف توتیره              زروی ماه تو مهتاب می آید

اگرسینه زبی آبی ترک دارد          ولی یک روز هم سیلاب می آید

اگر چشمم شود مردابی ازگنداب            خوشی روزی براین مرداب می آید

اگرغرقیم درگرداب، امّاصبر                چرا؟! آرامش گرداب می آید

خداراشکرمی گویم که می دانم             که بانازش به چشمم خواب می آید

تنم چون سطح دریا صاف وساده، لیک                 به سوی او دل بی تاب می آید

درو دیواردل ازهم جدا،امّا                  یدبیضایی نصّاب می آید

اگربین من و تو فاصله خیلی است              دلم ازتیرتن،  پرتاب می آید

به وقت شب گل شب بو می نالد               که می داند گل نایاب می آید

دلم می گفت: می آید اگرخواهی

دعاکن عاقبت ارباب می آید

جواد  عابدی(رمضان 94)

[ ۱۳٩٤/٤/۱۸ ] [ ٩:٤٩ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام خدا

درسال روز رویش ماه آسمان خانه ی حضرت علی(ع)،

هدیه ای به همه ی کسانی که بی هیچ چشم داشتی رفتندوپاره ی تن خودرا

جاگذاشتندواکنون که زخم روزگاربرتن دارند،هنوز نفس می کشندوایستاده اند.

 

ساده گویم دُوست دارم  یاس را                        چفیـه وسربند یاعبــاس  را

ساده گویم دُوست دارم جنگ را                        گفته ی هم سنـگربی رنگ را

ساده گویم دُوست دارم خاک را                         قصـه ی افلاکیـان  پاک  را

بالش افلاکیان خاک است وسنگ                       هم نشیـن ترکش وتیروتفنگ

ساده گویم  بوی خوب آید  هنوز                       بوی  نی زار جنوب آید هنوز

دشت ها ازلاله ی قرمز پُراست                             دردل کارون صدف های دُراست

بعد چندین سال،می بینم، هنوز                            عاشــقانه پای بر مینم  هنوز 

چشم های  شهر ما کم سو شدند                       لاله های شـهرما شب بو شدند

ای رفیقم توشــهیدی زنده ای                     یاوری ســازنده وارزنده ای

پرسشی دارم که دل آکنده است                   جفت پایت درکجاجامانده است؟

چشـم هایت هم زبانی می کنند                     ازکجاها دیده بانی می کنند؟

دل ندارم که این چنین واگشته ای                درمیان هستی وتنهاگشته ای

بگذریم از خلوت مـردان  پاک                      ماکجا وغنچه های نیمه چاک؟!

دل اگر دل شد رهِ دریا کـنید                        پا  اگرپا شد رهِ صـحراکـنید   

دیده گر بینا شده  بازش کنید                        زلف اگر بر باد شد نازش کنید

تاسخن ازمردوازمردانگی است                     عاقلان راراهی دیوانگی است

چشم دادی  تا که ما بینا شویم                        دست وپا دادی که ماپویا شویم

تا قلم افتاد درانگـشت دست                         واژه ی جانبازبرکاغذنشست

خاک ریزجبـهه بالین تو شد                         ترکش خمپـاره آذین توشد

دوست دارم موجی مبهوت را                       بوی دود و تلخـی باروت را

ساده گویم هم نفس با ناله ام                        عاشـق یاس کبود  و لاله ام

دوست دارم کوله ی آماده را                      مُهر و شانه،آینه، سـجاده را

کاخ ها زیبــایی سنـگرنبود                     هیچ کس بردیگری برتر نبود

ساده گویم که خدارنگ تواست                   به خداسوگند،دل تنگ تواست

گوشه ی چشمی نگاهی کن مرا                  کوله ای باتوشه راهی کن مرا

نقش بند ذهن من  تصویرتست                    عقل ها حیرت ازآن تدبیرتست

گوییا پا سدّ رفتن بوده است                       دست هایت مانع تن بوده است

چشم هایت سدّ دیدن بوده است               گوش توسدّ شنیدن بوده است

سال هارفت و قلم شرمنده شد                   روی کاغذهای دل لغزنده شد

با تمام جوهرش رازی کـشید                 خودشکست وشکل جانبازی کشید

ساده گویم  یارفوق العاده باش                برولی رزمنده ای آماده باش

زندگی یک عرصه ی خودسازی است            نقش بند صحنه ها جانبازی است   

                                        (جواد عابدی،شهریور93)

[ ۱۳٩٤/۳/٢ ] [ ٦:٢٧ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

بیا باران کـــویر تن ترک دارد                  گمانم سینه ی زخمی نمک دارد

کجایی ای تمام هستی عالم؟!            گـــــلم بوی گل باغ فدک دارد

                                       (جواد عابدی)

[ ۱۳٩۳/٩/٦ ] [ ٦:٠٥ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام خدا

تقدیم به آقای هستی!

تمام بندبندتن زبـــــان است                شهادت می دهدنذری عیان است

نمی ارزدجوانی،کل عــــــالم               فدای مهدی صاحب زمان(ع) است

                               ..............................

مکن فکری جــــهان سالار دارد               هماره صـــــاحبی بیدار دارد

یکی می گفت می آیدبه زودی               هم اوکه چهره ی گلنار دارد

                              ..................................

دُری دارم که هر دریـــــا ندارد                       گلی دارم که هرصحرا ندارد

کسی چون من میان این همه گل                 گلی چون یوسف زهرا(س)ندارد

                            .....................................

یکی پرسیدپیش وپس،نشسته ست          

که درقلبت کدامین کس نشسته ست

خـــــداداندکه دراین کلـــــبه ی دل             

هــــماره نوگل نرگـــس نشسته ست

(جواد  عابدی،آبان نودوسه)

 

[ ۱۳٩۳/۸/۱٩ ] [ ٧:٥۱ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام خدا

باردگر پیش کشی است به درگاه امیرقافله ی مهر!

مهرجنون

شدشب آدینه ودل گیــرشدم                 صبح جوان وشب آن پیرشدم

چشم ترم نیست برِآب وهـــوا                 فاصله افتاده ودگردیــرشدم

بنده نوازی وکن وسردست بکش               وزهمه بیزاروهمــه سیرشدم

آمـــده ام بردرِتوقفــل زدی                 ازسردیــوارســـرازیرشدم

دفترشعرمن اگرخط خطی است                دست خودم نیست که جوگیرشدم

هم نفس یارشدن کـاردل است                بازببخـشیدمراشیــــرشدم

نقشه زدی پرده ی دل رابه نگاه               یک شبه نقش تووتصـویرشدم

سوخــته چـوبی ته مرداب بلا                نورتوبخشیدی وشمشــیرشدم

ای به خدا شبنم مهراست به چشم            مهرترادیـــدم و تبخـیرشدم

مجدوبزرگی همـه این بودکه من               پای به گل یکسره تحقیـرشدم

طعنه زدن برخس وخاشاک چه سود          طعنه مزن بسته ی تقدیرشدم

باردگراین تو و لیلای عزیــــز                مهرجنون است چنین زیرشدم

کشته ی آن نرگس مستم شب وروز          بانفـسش هم نفــس میرشدم

این دل واررفته زمین خوردوبیـــا           دست مراگیــرزمین گیرشد

( جواد عـــابدی،دی ماه نودودو)

 

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام خدا

به پیشگاه پهلوانان راسیتن وطن.

                                        به نام خدا

مرد میدان وطن یادت بخیر                  لاله ی دشت ودمن یادت بخیـر

داستــان پهلوانان وطــن                    وان حماسه تن به تن یادت بخیر  

زاغ هادر حسـرت نام تواند                  بلبل باغ وچـــمن یادت بخیـر  

گفتگوهای شب هنـگامه را               رازهای توومـــن یادت بخیـــر  

مهرورزی باپلاک نیمـه بود                 دست وپاسربی بدن یادت بخیـر  

جان من برخیزتایادی کنیم                بوی یاس ویاســمن یادت بخیر  

مانده ام بااین همه مهرخدا              ای صفـای انجــمن یادت بخیـر  

شعرمن شورشهیدان است وبس             نعره ی تکبیــرزن یادت بخیـر  

تازگی ها مست چشمانت شدم              توکجایی؟ سیمتن یادت بخیــر  

خنده هایت مانده برلوح دلم               سرمه ی چشم سخن یادت بخیـر  

درشلمچه غنچه هاپرپرشدند             پیکـربی پیــرهن یادت بخیــر  

پهلــوان راستین باشدشهید             ای شهیـدبی کفن یادت بخیــر

                                  جوادعابدی ، اردیبهشت نودودو

 

[ ۱۳٩٢/٢/۳۱ ] [ ٩:۳٩ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

        چندسالی برای گمشده ی درونی خودزمزمه ومشق عشق می کردم که پس ازروزگاران وبه لطف ونگاه پاک دوستان بهترازبرگ درخت چندنوشته ای رونمایی شدوازاین پس اگردراین دفترچه ی « بوی سبزینه های بهشت»دل نوشته هابه اندک است؛برسرهمانم.

          بسی خوشم که الگوی مشق هایم ازسرچشمه ی هستی ودردانه های جهان آفرینش است که یکی ازآن گل های خوشبو،رویشش درنیمه ی شعبان است که هرکه هستم وهرچه دارم ازنگاه مهربانانه ی اوست.

                  پس ای خدای باران خوبی ها،سپاس!

 

          واین هم برای شگرف رویش آفرینش...

               اوخواهدآمد

 

یاعلی گو تکـیه گاهی خواهدآمد                 پابنه اســتادراهی خواهـدآمد

 

هم زمان باگام  های آســـمانی                خنده ای کن پادشاهی خواهدآمد

 

صبــرکن بردادو بیــدادزمانه                 برهمه،آن روسیـاهی خواهدآمد

 

باتـمام عشق می دانم که روزی            روزگاری هم رفاهی خواهـدآمد

 

برکویرزخمی سینـه مزن شـخم                  ازدرون سینـه آهی خواهـدآمد

 

زمزمه کن درشب تاریـکی خود                   منتـظرماندم که ماهی خواهدآمد

 

غم چرا؟!غصـّه چرا؟!ای نازنینا!                  یاورهربی گنـــاهی خواهدآمد

 

سربه زیرودست خالی آمدم چون                ازپسِ پرده نگـــاهی خواهدآمد

 

روزگاربی کسی سر خواهـدآمد                آن پناه بی پنــــاهی خواهدآمد

 

ازمنِ ذرّه چه آیدپیش لیـــلا؟!               بخششی کن اشتبــاهی خواهدآمد

 

دردل شب عاشـــقانه می نشینم              می نشینم صبحـــگاهی خواهدآمد

 

انتـظارش هرچه باشدمی خرم،او            چه بخواهی یانخــواهی خواهدآمد

 

                                          (جوادعابدی ، شهریور91)

 

[ ۱۳٩۱/٦/۱۱ ] [ ٩:۳۳ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

درکتابت اولین لوح وقلم             اولین وآخرین زادحرم

ابتدای کوچه ی ماتم ازوست         اولین مظلومه ی عالم ازوست

ماکجاوراهی صحراکجا؟!          ماکجاقطره کجادریاکجا؟!

ماکجاوخلوت شب هاکجا؟!         اوکجاوگوشه ای تنهاکجا؟!

ماکجاغصه کجاآهی کجا؟!         سردرون آتش وچاهی کجا؟!

ماکجاویک نمازی بی ریا؟!         اوکجاوتیغ درپایش کجا؟!

ماکجاوخدمتی بهرخدا؟!          اوکجاوتک نوازی تاکجا؟!

ماکجاویک نوازش بایتیم؟!       اوکجاوصدنیازش بایتیم؟!

ماکجاوسوختن درتاب وتب؟!         اوکجاوساختن بایک رطب؟! 

ماکجاووسعت دریاکجا؟!          یک نمی درشبنمی ای وای ما!!

                     (جوادعابدی-سال 1375)       

[ ۱۳٩۱/٤/۱٩ ] [ ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

                                به نام یکتاهنرمندآفریننده

 

 

                زمزمه ی عشـــق

زمزمه ی عشـــق رابادل شیـــداکنم   

 هم همــه ی شـوررابادل تنــــهاکنم

درگذرکوچه هایادگـــل نرگـــــسم               

ای گــل زیبای من باتوچه غوغـــاکنم!

نرگــــس زیباازآن دامن ،نیـلوفراست               

بانفس لالــه هاخــدمت دنیــــاکنم

جان وتنم ای نگارجمــــله فدای سرت               

چشــم به راه توام تادل توجــــاکنم

ای گل بی خارمن ای گل زیبــــای من                

ای دل ساده ببخش خواهش بی جـاکنم

تیغ غمت ای نگار رشته ی صبــرم برید               

دست مرابســته ای دل پی دریــاکنم

مُهــره ی مهـــرِخدا،دست مراهم بگیر              

دست به دامــان تو،نـاله ی فــرداکنم

دامنه ی عشــــــق تودامن ماراگرفت              

جلوه ی عشــــق تراشهره ی دنیـاکنم

ازنفس لاله هاجــــــان ودلم گرم شد              

دیده به دیـدارتست روی به صحــراکنم

غنچه ی نشکفته ایست آن لب سرخ نگار             

باتوقـــــرارم قرار،بامژه امضــــاکنم

ای گل لیــلای من خـــاک کف پای تو             

سرمه ی شهــلای چشم،دیده ی بیناکنم

زمزمه ی عشــــــق بودرازگل رازقی             

سینه ی خودجاده ی یوسف زهرا(س)کنم

                 (جوادعابدی،خردادنودویک)

 

[ ۱۳٩۱/٤/۱٤ ] [ ٧:۳٠ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام یکتاهنرمندآفریننده

نمی دونم دلم دیوونه ی کیست ؟           اسیرنرگس مستونه ی کیست؟

تقدیم به آقاومولام که هرچه دارم ازوجودباخیروبرکت اوست.

جلوه ی یار

هم نفــس بادبهـــارم هنوز             دربه درخانه ی یارم هنــوز

سینه ی من دشت شقایق بود              یاربیــالاله ی زارم هنــوز

عاشـق گل های معــطّرشدم             کزنفسش برسردارم هنــوز

گفته ی من ساده ولی بی ریاست         عاشـقم وبرسرکارم هنــوز

زندگی ساده ی من مال تست         درپی تودارونــدارم  هنـوز

شکوه مکن دادمزن،ای نگـــار          فاصله ای نیست کنارم هنوز

نیست مگردارونــدارم تویی؟!           نیست مگرباتوقرارم هنـوز؟!

       ناله ی مازمزمه ی عشق ماست       زخمی وبیـمارنگـارم هنـوز

این دل من دست به صیـّاد داد         درپی این صید،شکارم هنـوز

برسرسجّــاده ی من برگ بود           مُـهر به گُل شکرگزارم هنـوز

شیفته ی این توو لیـــلای تو           درپی توپابه فــرارم هنــوز

گوشه ی چشمم به درخانه است        منتـظرجـلوه ی یارم هنــوز

(جوادعابدی،خردادنودویک)

[ ۱۳٩۱/۳/۱٦ ] [ ٤:٢٤ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

                               به نام خدا

                            چهره ی ماه

درمیان شب ونم بی گل زهـــراچه کنـم؟! 

آه بااین همـه غم، بی گل زهراچه کنم؟!

پرِ پروازندارم ، همــه مجنــــون تواند                   

رفته لـیلا،منِ کم ، بی گل زهراچه کنم؟!

داســتان من دیوانه همان غصـّـه ی تست                   

مانده باغصـّه وغم،بی گل زهراچه کنم؟!

شب گرفـتارنوای نیِ مــردان خــداست                   

بازهم درچم وخم، بی گل زهراچه کنم؟!

صاحب این دل  پژمرده  همــانست که بود                 

سایه بانی است حرم،بی گل زهراچه کنم؟!

چــهره ی مــاه منِ ماه،دلِ مــاه ربود                

پیش بگذارقــدم، بی گـل زهراچه کنم؟!

آخرین رشته ی پیوسته ی مامنتـــظَراست                

نازنینا! چه کنـم بی گــل زهراچه کنم؟!

             (جواد عابدی، خردادنودویک)

 

[ ۱۳٩۱/۳/٩ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
پخش زنده حرم
بک لينک