نازنین خسته

برگ سبزی است تحفه ی درویش!

به نام خدا

نازنین خسته

درکاردل گنه نیست درساز دل چـرایی!؟                 بردیده ریزآبــی تااوشــودجلایی

من منتظربه راهت ای صاحب زمــان ها            یک گوشه ای مرابس تادل کندصـفایی

اکنون شدم چومجنون درخانه ی تولـیلی             کاسه شکستن تونبود به مــا روایــی

ای نازنین خسته درپشت پرده ی عشــق              ای منتظِربه جانان تومنتــظَربه مایی

این رشته ی دل من مجنون گیســوِتست              دیگرکجاروددل جزکوی دلــربایی!؟

ای وارث ولایت،ای راحت دل وجـــان               دل زخمی ام زهجرت آخرتودر کجایی؟

درسجده های عشقم دست دعـــا برآرم               ماراقبــــول فرمادر صبح جمعه آیی

ماآبرونداریم چون آبــرو توهستـــی                        ای منتــــظَرتوهم کن بهرفرج دعایی

غم زخمه بردلم زدبرروی آن نمک ریخت            دستی بکش به این دل دستت بود شفایی

برقلب کوچک خود نقش تومی نــگارم                 یک تارمومرابس چون مردم ازجـدایی

این سینه سجده هازدبرکعـبه ی دل من              چون هست دردرونش یک یارآشـنایی

ای پادشه گدایم،من تحفــه ای ندارم                  درخانه ی توهستــم بهرفرج گـدایی

بهار80،جمکران

(جوادعابدی)

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز [گل] زیباست ....... ممنون از انتخابتون[دست]