برپاوماه رخ

                                                       به نام خدا

                                                       بــرپـــــــا

           روبه تخته ، بچّه ها بیــــدار برپا             بچّه هاخاموش ویک هشدار برپا

            پهــلوان قصــّه های عشـق آمد           شهــره ی هرکوچه وبازار برپا

           آسمـــان درحسرت اواشک دارد            بس که داردجلوه ی ایـثار  برپا

            پاســبان نونــهالان شـــقایق                  دیده هاراترکـــنددیدار برپا

         خط بزن این مشق های خط خـطی را     عشق داردقصّــه ی بسیار  برپا

            کاش بودم دردرون دفــترعشـق           ذره ای چون نقطه ی پرگار  برپا

            آسمـــانی ابریم ، توآفــتابی                 آمده گنجیـــنه ی اسرار  برپا

         جملگی درپیشــگاهش سربه زیر         باردیگربـهراو یکبـــار برپا

                                                  ( جـــــواد  عــــابدی)

 

                                 ماه رخ

 

                                       به نام یکتا هنرمند آفریننده

   مـــاه رخی درنــظرافتـــــــادکه دیـدن نتـــوان        سروبلندی دل ماکاشت خمیدن نتوان    

 عهــدوفــاکن بنـــما سرخـی عشـــــق ازلــی         عاشقم وازلب لعــلت چوکشیدن نتوان   

  شهره ی شهرم مفکن آتش غم چون که مرا         بال و پری هست ازآتش که پریدن نتوان   

                                               (جواد عابدی)

/ 1 نظر / 15 بازدید
صبا

سلام . دلنشین بود و زیبا . امیدوارم سایهء عشق خداوندی همیشه و مادام بر شما مانا باشد. یاحق