تک نوازی

درکتابت اولین لوح وقلم             اولین وآخرین زادحرم

ابتدای کوچه ی ماتم ازوست         اولین مظلومه ی عالم ازوست

ماکجاوراهی صحراکجا؟!          ماکجاقطره کجادریاکجا؟!

ماکجاوخلوت شب هاکجا؟!         اوکجاوگوشه ای تنهاکجا؟!

ماکجاغصه کجاآهی کجا؟!         سردرون آتش وچاهی کجا؟!

ماکجاویک نمازی بی ریا؟!         اوکجاوتیغ درپایش کجا؟!

ماکجاوخدمتی بهرخدا؟!          اوکجاوتک نوازی تاکجا؟!

ماکجاویک نوازش بایتیم؟!       اوکجاوصدنیازش بایتیم؟!

ماکجاوسوختن درتاب وتب؟!         اوکجاوساختن بایک رطب؟! 

ماکجاووسعت دریاکجا؟!          یک نمی درشبنمی ای وای ما!!

                     (جوادعابدی-سال 1375)       

/ 3 نظر / 21 بازدید
صبا

سلام . آیا دنیائی که برای علی (ع) خلق شده بار دیگر اینچنین انسانی را به خود خواهد دید؟ هرگز ...

صبا

سلام گرنهادی تاج قرآنی به سر یا نهادی سربه سجده تا سحر دل شکست و آمدت اشک بصر جان مولا زیر لب آهسته نامم را ببر

mahya

به نام ایزد منّان سلام . مطلب بسیار زیبایی بود [گل] راستی پیشاپیش عیدتون مبارک [گل][دست][هورا]