آیه های کوثر

                          به نام خدا

                       آیه های کوثر

آسمان شهردل یک آســـمان دیگراست       

 کوچه های شهردل ماتم سرای مادراست

درکجادیدیدکه پهلوی گل آهن زنند؟!    

 آه یک جاآن فقط برآیه های کوثــراست

مهرآب وآینــه باهمره غنچه شکست 

 نازنیــناپیش بگذاراین وداع آخِــراست

پنجه ی دشمن به روی ماه تابان من است    

زخـمی امّاماه من ازهرمهــی زیباتراست

نازنینامِهرماهم مُــهرگردون راشکـست   

عاشقی کن عشق اگرباشدزعشق مادراست

من نمازعشق می خوانم به روی برگ گل     

سجده وسجّاده ام گل های نازواطـهراست

آب بستم دشت های دیدگان خشـک را     

تاکمی سیراب گرددچون بهایش گوهراست

داستانم این توولیلای مجنون مرده است     

من کجا؟!لیلاکجا؟!این داستـانم ابـتراست

بانسیم مهـــرورزی دشت هاراسبزکرد     

یازده نورولاازدامـــن نیلوفـــــراست

 (جوادعابدی،اردی بهشت نودویک)

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
صبا

سلام . نمازتان قبول با آن سجده وسجاده زیبا. هنگامهء وداع به یاد حسین بود ...