معلم

        دوستدارمعلّمی هستم که

اندیشیدن رامی آموزد نه اندیشه هارا.

                        (دکترعلی شریعتی)

                                               به نام خدا

معلّم مظهر عشق است و ایثار             معلّـــــم مظهر درس است و پیـــکار

معلّم یکه تاز شهر عشق است            معلّم عاشقی در بحر عشق است

معلّــــــم را خداوند آشنـــــــا کرد           معـــــــلّم را قرین انبیــــــــــــــــا کرد

معـــــلّم تک درخت وادی عشق           معـــــــــلّم تا ابد یک هادی عشق

معــــــــلّم عطر باران بهـــــــاری            معــــــــــــلّم عطر گــل های اقاقی

معلّم واژه ای نام آشنایی است           خدا داند که این واژه خدایی است

معلّم در وجودم یک نیــاز است              کــلاس درس او ذکر نمــــاز است

معلّم کعبه ی آماده ی ماست              کتاب و دفترش سجّاده ی ماست

کلامش آیه های بی ریایی است        خدایی! سجده بر اوبی خدایی است؟!  

                                   (حاج جواد عابدی)

 هفته ی والاومقدّس  معلّم بر همه ی

فرهنگیان  فرهیخته

                         گرامی و شاد باش باد!

/ 0 نظر / 11 بازدید