سرزمین سبزه ونور

                              به نام خدا

                     سرزمین سبزه ونور

من ازآن سرزمین سبـزه ونورم چه می دانی؟!              

من ازآن ساحــــل دریایی درّم چه می دانی؟!

دیارم گوشه ای ازآن بهشت آریــایی هاست               

دراین بزم شقــایق هاپراز شورم چه می دانی؟!

تمام واژه های عشـــق پیدامی شود،این جا               

من ازآن واژه های تیره گون دورم چه می دانی؟!

زمین من نفس داردبه پای پنـــجره بنشین                

ببین کزاین نفس هامست ومسرورم چه می دانی؟!

هوای کلبه ی غمگین سرت راسایه هاافکـند                

سرت بالا،من آن شمشـادمغرورم چه می دانی؟!

نسیم کوی من هم چون نسیم بادنوروزی است             

کجاداری سراغش را؟!که مستـورم چه می دانی؟!

من ازجنس همین خاک شقــایق پرورویاسم               

چه می دانی توازاین جنس مشهورم چه می دانی؟!

کجاباشدنگیــن^ سبـزینه ی انگشترایـــــــــــران                

همین مــازندران باشـد،بودگورم چه می دانی؟!

              (جوادعابدی،اردی بهشت نودویک)

/ 1 نظر / 11 بازدید
صبا

سلام . همین اینقدر میدانم ذره ذره خاک وطنم خونی ست که در رگها جاریست! مازندران !!!!!!!!! زیبا بود استاد قلمتان همچون فصلهای مازندران سبز