هفت نصیحت مولانا

هفت نصیحت مولانا


•  گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود)


•  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)


•  اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب)


•  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)


•  متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)


•  بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )


•  اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش

(مثل آینه )

/ 1 نظر / 67 بازدید