# تک_نوازی

تک نوازی

درکتابت اولین لوح وقلم             اولین وآخرین زادحرم ابتدای کوچه ی ماتم ازوست         اولین مظلومه ی عالم ازوست ماکجاوراهی صحراکجا؟!          ماکجاقطره کجادریاکجا؟! ماکجاوخلوت شب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید