الهی! (استادعلامه حسن زاده ی آملی)

چهارده الهی  به نیت چهارده معصوم الهی

از کتاب عارفانه ی الهی نامه از

آثارعلامه ذوالفنون

حسن حسن زاده آملی(روحی فداه) 

راز دل را نهفتن دشوار است

و گفتن دشوار تر

الهی الهی الهی الهی

آن خواهم که هیچ نخواهم

 

الهی الهی الهی الهی  

ما همه بیچاره ایم و تنها

و تو چاره ایی

و ماهمه هیچ کاره ایم

 و تنها تو کاره ایی

الهی الهی   الهی  الهی

دست با ادب دراز است و پای بی ادب،

((یا باسطَ الیدین با الرحمةَ ، خْذ بِیدی))

الهی الهی الهی   

پیشانی برخاک نهادن آسان است و

دل از خاک برداشتن دشوار.

 

الهی الهــی الهی الهی

   همه تو را خوانند :قمری به قو قو ،

پوپک به پوپو ، فاخته به کو کو ،

حســـن به هوهو

الهی الهی الهی الهی    

تا کنون می گفتم جهان را

برای ما آفریدی اکنون

 فهمیدم که خودت هم برای مایی

الهی الهی الهی  الهی 

 

 

درشگفتم از کسی که غصه ی خودش را نمی خورد و غصه ی روزی اش را می خورد.

الهی الهی الهی الهی  

اگر کودکان سرگرم بازی اند             

 مگر کهن سالان در چه کارند؟

الهی

گرگ و پلنگ را رام توان کرد

با نفس سرکش چه باید کرد؟

 

چهارده الهی  به نیت چهارده معصوم الهی

از کتاب عارفانه ی الهی نامه از آثارعلامه ذوالفنون

حسن حسن زاده آملی(روحی فداه)

 

الهی الهی الهی الهی  

راز دل را نهفتن دشوار است

و گفتن دشوار تر

الهی الهی الهی الهی  

آن خواهم که هیچ نخواهم

الهی الهی الهی الهی  

ما همه بیچاره ایم و تنها و تو چاره ایی

و ماهمه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهی الهی الهی الهی  الهی      الهی

دست با ادب دراز است و پای بی ادب،

((یا باسطَ الیدین با الرحمةَ ، خْذ بِیدی))

 الهی الهی الهی     الهی الهی الهی الهی

پیشانی برخاک نهادن آسان است و

دل از خاک برداشتن دشوار.

 

الهی الهــی الهی الهی

       همه تو را خوانند :قمری به قو قو ،

پوپک به پوپو ، فاخته به کو کو ،

حســـن به هوهو

الهی الهی الهی الهی      

تا کنون می گفتم جهان را

برای ما آفریدی اکنون

 فهمیدم که خودت هم برای مایی

الهی الهی الهی  الهی 

 درشگفتم از کسی که غصه ی خودش را نمی خورد و غصه ی روزی اش را می خورد.

الهی الهی الهی الهی  

اگر کودکان سرگرم بازی اند             

 مگر کهن سالان در چه کارند؟

الهی

گرگ و پلنگ را رام توان کرد

/ 0 نظر / 11 بازدید