ای هم نشین مهتاب

                             به نام خدا

                      ای هم نشین مهتاب

من زاده ی شــــــقایق ازنسل آفــتابم     

همســایه ی ســتاره ازجــنس ماه تـابم

آه سحــر کشیــدم خون جگر چشیـدم          

درچـشم سنگ خاراست ازاشک خون وآبـم

این عطروبوکه بینی ازآن شمیم سیب است        

 دربین خاروخاشاک من کی طــــلای نابـم؟

پایانه ی زمانه است این مـاه پرفضیــلت           

درجوی شهــدوشیرین من قطره ای ازآبــم

 روشن ترازستاره چون آفتـــاب مــانی           

اینک بتــــاب تامن ازنورتوبتــــــــابم

درسیـــنه ی شقـایق داغی نهفته باشد           

ازداغ لالــه هانــــیزدروادی سرابـــــم

ای تکیــه گاه هسـتی وی رازورمزمستی         

خـــطی بزن نــگارابرنقــشه ی خـــرابم

همــــپای پنجره باش تاانتـــهای دریا         

برســـــفره ی نیـــایش بی کاسه وشـرابم

بادست های خالی پل می زنم به مهــتاب        

ای هم نشین مهـــتاب کی می رسدجــوابم؟!

ای هم سفربیاکه درباغ آســــــمان ها         

بایدســـتاره هاچیـــدازپنــــجه ی رَبابم

دردشت واژه هایم تک واژه ای طلایی است     

 آن هم بنام«مهدی»(ع)است کزعشق بی حسابم

            (جوادعابدی،رمضان هشتادونه)

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
صبا

سلام گرامی . اما میدانم طلا را ذره ذره از خاک با زحمت بسیار بدست می آورند.